Instruktørkurs sportsklatring

Kurs

Fra dato
10. juni kl. 08:00
Til dato
12. juni
Vanskelighetsgrad
Ekstra krevende  
Passer spesielt for
Ungdom, Fjellsportinteresserte
Turtyper
Kurs, Instruktørkurs, Fjellklatrekurs, Klatrekurs, Fjellsport,
Arrangører
DNT fjellsport Bergen, Bergen og Hordaland Turlag , DNT fjellsport , DNT ung Bergen
Turområde
Nordhordland, Vestlandet (se kart)
Turkode
420
Dette arrangementet er over!

NF-godkjent instruktørkurs i sportsklatring for deg som har god erfaring med sportsklatring på utendørs klatreklipper. Om du tror dette er noe for deg, så les videre om opptakskrav, kursinnhold og søknadsprosedyre.

Som klatreinstruktør i sportsklatring har du muligheten til å instruere på opplæringskurs i sportsklatring, samt jobbe som instruktør på klatreaktiviteter/klatredager ute. Arbeidsområdet er begrenset til boreboltsikrete sportsklatreruter hvor klatrer kan fires ned fra snufeste.

Opptakskrav:

  • fylt 18 år ved kursets begynnelse
  • gjennomført klatrekurs eller tilegnet seg tilsvarende kunnskaper på annen måte
  • dokumentere minimum 2 års erfaring med å lede boreboltsikrete sportsklatreruter, fra et utvalg ulike utendørs klatrefelt
  • dokumentere at man sikkert og metodisk kan lede grad 6- på blikk (onsight) på boreboltsikrete sportsklatreruter utendørs
  • bør ha generell leder- eller instruksjonserfaring

Formål med kurset:

Deltakerne skal bevisstgjøres om grunnleggende forutsetninger for sikker klatring på boreboltsikrede sportsklatrefelt. De skal gjøres godt kjent med metodesett og undervisningsprinsipper for sportsklatring. Kurset skal bevisstgjøre deltakerne om rollen som sportsklatreinstruktør og ansvaret som følger med. De skal vise reflekterte holdninger til etikk for bruk og plassering av borebolter og etablering av klatrefelt. Deltakerne skal også vise at de har nødvendig forståelse, kunnskap og egenferdighet innen sikkerhet, sikringsarbeid, klatreteknikk og formidling. De skal vise at de har nok initiativ og driv til å fungere som instruktør, samt de forutsetninger som kreves for å ta vare på seg selv og deltakere i kurssammenhenger.

Kursinnhold:

Helhetlig sikkerhetstenkning

Deltakerne skal gis en forståelse av de risikofaktorene som er forbundet med klatring. Deltakerne skal bevisstgjøres slektskapet mellom sikringsteknikker og metoder i alle greiner av klatresporten. Refleksjoner over instruktørens rolle og ansvar, for sikkerheten og som verdiformidler, går som en rød tråd gjennom hele kurset.

Bevegelsesteknikk

Bevegelsesteknikk forutsettes å ligge innenfor det deltakerne behersker fra før. Kurset skal gjennomgå hvordan man best mulig kan formidle både bevegelsesteknikk og kunnskap om utstyr til kursdeltakere.  Deltakerne skal vise at de har alminnelig god og variert klatreteknikk.

Personlig utstyr og basismetoder for klatring

Bruk av personlig utstyr forutsettes kjent av deltakerne. Kurset skal gi deltakerne en grundigere forståelse for utstyr og metoder ved boreboltsikret sportsklatring. Metoder for bruk av taubrems ved topptauklatring og ledklatring gjennomgås. Forskjellene mellom disse to metodene poengteres, likeså hvordan de kan formidles på en sikker måte i en kurssituasjon.

- Basisutstyr for klatrekurs.

- Utstyrskvalitet, bruddstyrke og systematisering av utstyr.

- Innbindingsknute.

- Knuter til skjøting av tau.

- Grunnleggende sikringsteori.

Rappell og opphenging av topptau

Følgende skal gjennomgås grundig og praktiseres av deltakerne:

- etablering av rappellfester

- entaulengdes rappeller

- å ta seg ned til et topptaufeste for å henge opp topptau på en sikker og formålstjenlig måte.

Læringsemnene skal problematiseres i forhold til den formidlingskonteksten en instruktør vil møte. Det skal også demonstreres hvordan deltakerrappell kan gjennomføres med et ekstra sikringstau styrt av instruktøren.

Naturlige sikringsmidler er ikke tema på kurset, så rappellfestene skal bestå av trær, store steinblokker, stolper eller borebolter på toppen av veggen. Diskusjoner og vurderinger av disse festenes kvalitet skal være med.

- Grunnleggende prinsipper ved rigging av rappellfester.

- Faremomenter knyttet til rappellering (ulykkesstatistikk).

- Klemknutesikring ved rappell.

- Rappell ned til topptaufeste i veggen, metode for å kople seg inn i festet, henge opp topptau og fortsette rappellen ned til bakken.

Ledklatring

Deltakerne skal i teori og praksis få en grundig gjennomgang av klatring på led og gjøres oppmerksom på risikomomentene ved ledklatring. Det skal legges vekt på at en bør bli trygg på handverket før en begynner å gå på vanskelige ruter. Praktisk ledklatring i denne modulen skal forgå uten topptausikring, men det skal demonstreres hvordan slikt kan benyttes i læringssituasjoner. Det er viktig at deltakerne har så god margin at de kan konsentrere seg om håndverket. Læringsemnene skal problematiseres i forhold til den formidlingskonteksten en instruktør vil møte.

- Taulagsrutiner.

- Taulagskommunikasjon.

- Korrekt innhekting av tau i ekspresslynger.

- Farer ved fall: tau bak foten, formasjoner i veggen, finger i boltehenger

- Dynamiske og statiske fall.

- Karabinerbrudd og reduksjon av faren for dette.

- Hvil underveis ved å henge i tauet.

Metoder for snumanøver på snufester

Deltakerne skal beherske metoder for å snu på toppfester, forstå metodenes begrunnelse samt lære å formidle dem. Det må poengteres at metodene bør øves inn på bakkenivå i  formidlingssammenheng. Ukyndige kurselever som skal gjøre dette i toppen av ei rute må ha en instruktør ved siden av eller separat sikringstau. En bør legge vekt på faremomentet ved at en skifter sikringssystem, og prinsippet med at en alltid ha to uavhengige sikringspunkter

- Innkopling i snufeste.

- Prosedyrer og risikomomenter ved træing av snufeste.

- Redundans, reservesikkerhet  (alltid to uavhengige sikringspunkter)

- Taurop og kommunikasjon i taulaget ved snumanøver

Utearena, bolter og etikk

Deltakerne skal få innsikt i ulike typer borebolter, hvordan disse fungerer og er plassert. Dette skal gi grunnlag for å vurdere boreboltenes sikkerhet på klatrefelt.  Etiske refleksjoner knyttes til bolting av ruter, etablering av klatrefelt og forholdet til naturlige sikringer, sporløs ferdsel og sikkerhet gjennom fysisk tilrettelegging kontra sikkerhet gjennom utvikling av ferdigheter.  Modulen skal også gi deltakerne generell kjennskap om allemannsrett, grunneier- og tilkomstproblematikk og bruk av utearenaer. Deltakerne skal vise reflekterte holdninger og forståelse for disse problemstillingene.

- Ekspansjonsbolter.

- Limbolter.

- Ulike typer snufester.

- Naturlige sikringer kontra borebolter. Sikkerhet og etiske vurderinger.

- Generelt om etablering av klatrefelt utendørs.

Veglederrollen – formidling, instruksjon og opplæring i klatring

Deltakerne skal fungere godt i instruktørrollen og de skal være kjent med ulike opplegg og metoder for grunnopplæring i klatring. Kursplaner for grunnkurs i utendørs sportsklatring bør gjennomgås for å problematisere de enkelte læringsemnene og gi deltakerne et grunnlag for å lære dem bort på en sikker og god måte. NKFs ”Brattkorttest” skal gjennomgås, med vekt på forutsetningene for å gjennomføre den utendørs. Deltakerne skal kjenne til ulike formidlingsteknikker, herunder begrepene instruerende og problemløsende metode, og ha en bevissthet om hvordan de kan veksle mellom dem på et kurs. Noe av det viktigste å få fram for ferske instruktører er at de ikke må instruere hele tiden, men tvert imot være tilbakeholdne i mange situasjoner og la deltakerne få tid og ro til å finne ut av tingene selv, uten at dette går ut over sikkerheten. Alle deltakerne skal få prøvd seg i en ”reell” instruktørsituasjon.

- Gjennomgang av maler for grunnkurs i sportsklatring.

- Ulike kurstyper. Hvordan tilpasse kurset til utearenaen og deltakernes nivå?

- Ulike formidlingsmetoder – instruerende og problemløsende metode.

- Hvordan formidle klatreteknikk?

- Sikkerhet i kurssituasjonen.

- Tiltak ved personskade.

- Veien videre.

 

Vurdering:

Deltakerne skal få en løpende, muntlig tilbakemelding gjennom kurset. Sluttvurdering skal gis i en personlig samtale med hver enkelt deltaker. Deltageren skal oppfordres til selv å gjøre seg opp en mening om sine sterke og svake sider som instruktør. Deltakerne skal vise gode og reflekterte holdninger til rollen som klatreinstruktør og sportsklatring som aktivitet for å bestå kurset. Kandidatene skal vurderes ut fra følgende punkt, i prioritert rekkefølge: Sikkerhet, egenferdighet, formidlingsevne og lederskap. Det gis karakter bestått / ikke bestått, og kursleder skal gi en skriftlig og begrunnet vurdering som føres inn i kandidatens loggbok.

Rutiner for opptak:

Før du sender søknaden, må du fylle ut en turdagbok hvor du skal dokumentere at du tilfredsstiller opptakskravene ved å liste opp utendørs klatreruter du har klatret. Gjør deg flid med turdagboka, så unngår du å få søknaden i retur grunnet mangelfull utfylling.

Lenke til turdagbok

Når turdagboka er ferdig utfylt, må du logge deg inn på www.brattkompetanse.no og der opprette en søknad om "Forhåndsgodkjenning Klatring sport". Her skal du laste opp den utfylte turdagboka og sende den inn sammen med søknaden. Du må beregne å sende inn søknaden i god tid, da behandlingstiden kan være lang, senest innen 1. mai.

Når søknaden din er sendt, vil den bli vurdert av Norsk Fjellsportforums opptakskomite om alle opptakskravene er oppfylt. Dersom søknaden din godkjennes, får du utstedt et bevis (prekvalifiseringsbevis) på dette.

Når du har fått prekvalifiseringsbeviset fra Norsk Fjellsportforum kan du søke DNT fjellsport Bergen om plass på dette instruktørkurset. Det gjør du ved å sende turdagboka sammen med prekvalifiseringsbeviset på mail til omogreid@gmail.com. Søknadsfristen for dette er 1. juni. Du får svar fra oss om du får plass på kurset innen 3. juni.

NB! Søknadsfristen er ute men det er fremdeles ledige plasser. Kvalifiserte søkere kan fremdeles søke plass på kurset.

Mat og overnatting: Alle deltakere ordner sin egen mat for kurset. Vi returnerer til Bergen hver kveld - tilreisende må ordne sin egen overnatting.

Pris:
1800,- for DNT-medlemmer,
2500,- for ikke-medlemmer.

Les generelle vilkår

Spørsmål? Ta kontakt på tlf. 55 33 58 10 eller epost bht@dnt.no 

 

Instruktørkurs sportsklatring

NF-godkjent instruktørkurs i sportsklatring for deg som har god erfaring med sportsklatring på utendørs klatreklipper. Om du tror dette er noe for deg, så les videre om opptakskrav, kursinnhold og ...

Kontaktinformasjon:

  • DNT fjellsport Bergen
  • Tlf. 55335810
  • E-post: bht@dnt.no