Retningslinjer KUFØK

 1. God kommunikasjon mellom styret og KUFØK.
  1. En representant fra KUFØK har møterett på styremøter der det drøftes saker som angår KUFØK. Møteinnkalling/orientering sendes ut på forhånd.
  2. KKS-ansvarlig har møterett på KUFØK sine møter. KKS-ansvarlig skal motta alle møteinnkallinger.
  3. Møtereferater sirkuleres begge veier.
  4. KUFØK skal rådføres i saker som angår instruktører, instruktørutdanning, føringsoppdrag og Norsk Fjellsportforum (NF).
 1. Kurs – og føringskomiteen (KUFØK) sitt mandat

KUFØK sin sammensetning og størrelse skal godkjennes av styret, etter innstilling fra komiteen selv.

Kurs – og føringskomiteen skal:

  1. Sørge for kvalifisert bemanning av Bergen Turlag sine kurs, føringsoppdrag og andre aktiviteter, der det kreves sikring med tau.
  2. Sørge for utarbeidelse og revisjon av ROS-analyser for alle typer arrangementer nevnt i punkt a.
  3. Føre tilsyn med klatre – og breutstyr minst en gang i året, og anbefale innkjøp av nytt utstyr om nødvendig
  4. Gjennomføre bestilling av utstyr til aktive instruktører minst en gang i året.
  5. Samarbeide med Tur – og kursansvarlig i administrasjonen om tur-, kurs,- eller føringstilbud for bedrifter og organisasjoner, i regi av Fjellsportruppa.
  6. Gi råd til styret i saker som angår instruktører, instruktørutdanning, føringsoppdrag og NF.