VEDTEKTER FOR DNT FJELLSPORT BERGEN

 Følgende vedtekter gjelder fra 26. februar 2009:

Fjellsportgruppen ble opprettet i 1969 og er en egen gruppe innen Bergen turlag. I 2005 endret gruppen navn til DNT fjellsport Bergen, i henhold til sentral fjellsportprofil. 

  1. Formål DNT fjellsport Bergen tilbyr et allsidig friluftsliv blant fjell, bre og tinder. Vi legger vekt på å gi medlemmer og andre interesserte turfølge, kunnskap og erfaring. Med slik fjell- og naturerfaring blir man i stand til å ferdes ute på naturens egne vilkår. Fjellsportaktivitetene skal fremme et enkelt, aktivt, trygt og naturvennlig friluftsliv med særlig vekt på fjellskiløping, bratt skikjøring, brevandring, tinderangling og klatring,samt gjøre DNT fjellsport Bergen til et kompetansemiljø innenfor fjellsport i Hordaland 
  2. Medlemskap Alle som er medlem av Bergen Turlag kan være medlem. Medlemskap koster ingenting utover vanlig årskontingent til DNT/lokale foreninger. 
  3. Årsmøte Årsmøtet holdes i siste halvdel av februar. Innkalling skjer ved elektronisk utsendelse samt publisering på nettside, senest 10 dager før årsmøtet. Innkallingen skal kort vise dagsordenen med valgkomiteens forslag samt innkomne forslag. Forslag om vedtektsendringer og andre forslag som skal avgjøres på årsmøtet må være styret i hende senest innen utgangen av januar. Årsmøtets dagsorden: 1. Årsmelding 2. Innkomne forslag 3. Valg 4. Eventuelt. Ekstraordinært årsmøte skal holdes etter vedtak i styret eller etter skriftlig krav fra minst 12 medlemmer. Et slikt møte skal holdes innen en måned fra krav/vedtak blir framsatt.
  4. Styret Styret velges på årsmøtet og består av 6-8 medlemmer hver valgt inn for 2 år. Må et styremedlem trekke seg i valgperioden, skal årsmøtet foreta et suppleringsvalg. Styret konstituerer seg selv. Styret skal bestå av begge kjønn. Medlemmer av styret kan uten avbrudd inneha tillitsvervet i maksimum 6 år. Dersom et styremedlem må fratre, utpeker styret et nytt styremedlem frem til neste årsmøte. 
  5. Valgkomite Årsmøtet velger en valgkomite på tre medlemmer for 1 år om gangen. Valgkomiteen velger selv sin leder. Valgkomiteen foreslår styremedlemmer, og dette forslag skal være styret i hende innen utgangen av januar. Forslag på kandidater kan fremsettes av et hvert medlem av DNT Fjellsport Bergen. 
  6. Arbeidsgrupper Til å hjelpe seg med arbeidet kan styret oppnevne arbeidsgrupper. Arbeidsgruppene er ansvarlig ovenfor styret. En representant fra styret bør være medlem i hver arbeidsgruppe. Styret oppnevner hvert år medlemmer til arbeidsgruppene. 
  7. Vedtektsendringer Endringer i vedtektene må vedtas av årsmøtet med minst 2/3 flertall av de frammøtte. Endringer i vedtektene må godkjennes av styret i Bergen Turlag før de er gyldige